Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

210 67 93 904

Δευτέρα έως Παρασκευή
από 09:00 έως 17:00,
εκτός τις αργίες

info@contourwin.gr

210 67 93 904

info@contourwin.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκεινται στους όρους που ακολουθούν. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο αυτό παρά μόνο εάν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς. Ο ιστότοπος αυτός έχει αναπτυχθεί από την Ascensia Diabetes Care Holdings και η διαχείριση γίνεται από την ίδια. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να κάνουμε μερικές ή ολικές μετατροπές στον ιστότοπο αυτό ή στους Γενικούς Όρους Χρήσης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδέχεται να προβούμε σε τέτοιες αλλαγές κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Θα πρέπει επομένως να σας ζητήσουμε, την επόμενη φορά που επισκεφθείτε τον ιστότοπο αυτό, να δείτε ξανά του όρους και να προσέξετε όποιες αλλαγές ή προσθήκες θα έχουν πιθανόν πραγματοποιηθεί.

Παραχώρηση χρήσης και δικαιώματος

Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα και οι απεικονίσεις που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα ιστότοπο είναι αποκλειστικής κυριότητας της Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Τυχόν άδεια χρήσεως των ανωτέρω παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι το κάθε αντίγραφο θα φέρει τη σχετική ένδειξη προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, ότι δεν θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης, ότι δεν θα τροποποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο και ότι τυχόν απεικονίσεις που ενδέχεται να αποσπαστούν από τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε συνδυασμό με το κείμενο που τις συνοδεύει.

Σήματα

Όλα τα ονόματα προϊόντων σε κεφαλαία γράμματα ή που διαθέτουν ειδική επισήμανση με κάποιον άλλον τρόπο σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν εμπορικά σήματα της Ascensia Diabetes Care Holdings AG, των θυγατρικών, συνεργατών, δικαιοπαρόχων ή κοινοπραξιών της. Οποιαδήποτε χωρίς άδεια χρήση ή κατάχρηση των εμπορικών σημάτων αυτών ή λοιπού υλικού απαγορεύεται ρητά και συνιστά παραβίαση των διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Ascensia Diabetes Care Holdings AG έχει συλλέξει τις λεπτομερείς πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο από τις δυνατόν εγκυρότερες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, επιδεικνύοντας επαγγελματική επιμέλεια. Επιδίωξή μας είναι η συνεχής επέκταση και ανανέωση των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο αποσκοπούν στην παρουσίαση της Ascensia Diabetes Care Holdings AG, των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Εντούτοις, δεν παρέχουμε καμία δήλωση  ή εγγύηση, ρητά ή σιωπηρά, ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών  που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο. Ειδικότερα, σας εφιστάται η προσοχή ως προς το ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, παρότι ήταν ακριβείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης τους, ενδέχεται να μην συνεχίζουν να είναι επίκαιρες. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε οποιαδήποτε πληροφορία αποκομίζετε από τον παρόντα ιστότοπο πριν την χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν συμβουλές που παρέχονται  στον παρόντα ιστότοπο δεν σας απαλλάσσουν από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού σας ελέγχου σχετικά με τις συμβουλές - ειδικότερα αναφορικά με παραμέτρους ασφαλείας (safety datasheets) και τεχνικές προδιαγραφές - και τα προϊόντα μας, με σκοπό την εξακρίβωση της καταλληλότητάς τους για τις προοριζόμενες χρήσεις και σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρία μας. Οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου αποδέχονται ότι η πρόσβαση σε αυτόν και το περιεχόμενο αυτού γίνεται με δική τους ευθύνη. Τόσο η Ascensia Diabetes Care Holdings AG όσο και τρίτα μέρη που εμπλέκονται στη συγγραφή, παραγωγή και αναμετάδοση του παρόντος ιστότοπου δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή βλάβη συνεπεία της πρόσβασης ή της αδυναμίας πρόσβασης ή της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του παρόντος ιστότοπου ή του γεγονότος ότι βασιστήκατε σε πληροφορίες προερχόμενες από τον παρόντα ιστότοπο.

Συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links)

Ο παρών ιστότοπος περιέχει συνδέσεις / αναφορές σε ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή αυτών των links από την Ascensia Diabetes Care Holdings AG δεν συνεπάγεται την έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, η Ascensia Diabetes Care Holdings AG δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή για τυχόν ζημία ή βλάβη  συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών, οποιασδήποτε μορφής. Τα links σε άλλες ιστοσελίδες παρέχονται στους χρήστες περισσότερο για τη διευκόλυνσή τους. Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

Στοιχεία που παρέχονται από εσάς

Ο χρήστης αυτού του ιστότοπου φέρει ακέραιη την ευθύνη για το περιεχόμενο και την ορθότητα των στοιχείων που αποστέλλει στην Ascensia Diabetes Care Holdings AG, καθώς και για τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων που τυχόν  σχετίζεται με τα εν λόγω στοιχεία. Ο χρήστης κατά την υποβολή των στοιχείων του παρέχει τη συγκατάθεσή  του στην Ascensia Diabetes Care Holdings AG να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για στατιστικούς σκοπούς ή για οιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό σκοπό, εκτός εάν οι πληροφορίες περιέχουν  προσωπικά δεδομένα, πέραν από τα στοιχεία αναφοράς και τα δεδομένα χρήσης του ιστότοπου. Ειδικότερα, η Ascensia Diabetes Care Holdings AG δικαιούται να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο δηλώσεων του χρήστη, περιλαμβανομένων ιδεών, εφευρέσεων, τεχνικών και τεχνογνωσίας που περιέχονται σε δηλώσεις,  για οποιονδήποτε σκοπό, όπως την ανάπτυξη, την παραγωγή ή / και εμπορία των προϊόντων ή υπηρεσιών της και να αναπαράγει τέτοιες πληροφορίες και τις θέτει στη διάθεση σε τρίτους χωρίς περιορισμούς.

Διεθνείς χρήστες  

Ο παρών ιστότοπος ελέγχεται, λειτουργεί και ενημερώνεται από την Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  Απευθύνεται αποκλειστικά σε επισκέπτες και χρήστες που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η Ascensia Diabetes Care Holdings AG δεν παρέχει καμία εγγύηση, ότι οι πληροφορίες οι οποίες παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο είναι σωστές και για περιοχές εκτός Ελλάδος και ειδικότερα ότι προϊόντα και υπηρεσίες είναι διαθέσιμες  με την ίδια εμφάνιση, τα ίδια μεγέθη ή τις ίδιες συνθήκες σε όλα τα μέρη του κόσμου.  Αν μπείτε στον παρόντα  ιστότοπο ή κατεβάσετε πληροφορίες από αυτόν εκτός Ελλάδας, παρακαλούμε σημειώστε ότι είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι ενεργείτε με τρόπο νόμιμο και σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου που βρίσκεστε.

Πώληση Προϊόντων της Ascensia Diabetes Care Holdings AG

Τα προϊόντα μας πωλούνται σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση των Γενικών Όρων Πώλησης και Διακίνησης.

Back to Top